• Regulamin funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego Edukacja w czasie epidemii, zawierający zasady i procedury bezpieczeństwa oparte na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i GIS – w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Zasady i procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020r.
 •  
 • REGULAMIN ZAWIERA:

1 Ogólne zasady organizacji pracy
§ 2 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze Szkoły
§ 3 Organizacja i funkcjonowanie podczas oczekiwania na zajęcia i bezpośrednio po nich
§ 4 Nauczyciele
§5 Rodzice
§6 Pozostali pracownicy szkoły
§7 Zasady korzystania z sali gimnastycznej i terenu przy szkole
§8 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
§9 Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku
§10 Kontakt z osobami trzecimi
§11 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
§12 Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
§13 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
§ 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
§15 Zmiana nauki na tryb zdalny
§ 16 Zmiana nauki na tryb hybrydowy (mieszany)
§17 Przywrócenie trybu stacjonarnego
§18 Postanowienia końcowe

 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy
 1. Szkoła wznawia funkcjonowanie  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. „Na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa przez wszystkich pracowników. Obowiązek ten dotyczy także uczniów w przestrzeniach wspólnych, takich jak: ciągi komunikacyjne (korytarze i klatki schodowe), szatnia, biblioteka oraz ubikacje,. Nie ma przeszkód, aby uczniowie korzystali z takiej formy zabezpieczenia także we wszystkich innych pomieszczeniach szkoły.”
 8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 11. Nauczyciele usuwają z sali w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń w tym klawiatury instrumentów muzycznych wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 12. Klawiatury pianin dezynfekowane są każdorazowo po zakończeniu lekcji z uczniem przez nauczyciela.
 13. Podczas zajęć indywidualnych z uczniem należy zachowywać możliwie bezpieczny dystans szczególnie podczas prezentowania sposobów rozwiązywania problemów wykonawczych.
 14. Podczas realizacji zajęć w których nie można zachować dystansu (rytmika, zespół instrumentalny, chór) – należy możliwie ograniczyć ćwiczenia i zadania kontaktowe.
 • 2 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze Szkoły
 1. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku braku takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie w miarę możliwości powinni być przyprowadzani na zajęcia o wyznaczonych godzinach. W razie oczekiwania dziecka na zajęcia w świetlicy stosuje się § 3.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (oznaczonej STREFIE RODZICA), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 • 3 Organizacja i funkcjonowanie podczas oczekiwania na zajęcia i bezpośrednio po nich
 1. Uczniowie oczekujący na zajęcia w szkole muzycznej przebywają w świetlicy szkolnej (z wyłączeniem sobót, kiedy przyprowadzani i odbierani są o wyznaczonych godzinach przez rodziców). Uczniowie Szkoły Muzycznej nie będący uczniami Szkoły Podstawowej TOE przyprowadzani są przez opiekunów na zajęcia na wyznaczoną godzinę i odbierani są przez opiekunów ze strefy rodzica bezpośrednio po nich.
 2. Prowadzona jest lista uczniów przebywających w świetlicy szkolnej (godziny, dzień tygodnia).
 3. Nauczyciele przekazują dyrektorowi harmonogram zajęć uczniów z informacją w jakim czasie i w której klasie uczeń ma zajęcia, oraz z jakiego miejsca na terenie szkoły odbierany jest uczeń i do dokąd (świetlica/strefa rodzica) przekazywany jest po zajęciach. Miejsce to, nauczyciel ustala w porozumieniu z rodzicami.
 4. Nauczyciel przed zajęciami odbiera, a po zajęciach odprowadza dziecko do świetlicy lub strefy rodzica (jeśli ustalono, że po zajęciach dziecko odbiera rodzic)
 5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 7. Uczeń grający na instrumencie dętym nie może udostępniać go innym uczniom.
 8. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do Szkoły zbędnych rzeczy i zabawek.
 9. Uczniowie którzy zapomnieli z domu własnych maseczek, pobierają jednorazowe maseczki z portierni Szkoły.
 • 4 Nauczyciele
 1. Nauczyciele szkoły na terenie szkoły zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 2. Nauczyciele w kontaktach z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz przebywającymi na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu.
 3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed zajęciami, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 7. Nauczyciel zajęć grupowych organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela lub innego wskazanego nauczyciela bez zbędnego przemieszczania się po szkole.
 8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 10. Podczas zajęć można korzystać tylko z pomocy sprzętów, które można dezynfekować, umyć, a jeśli z pomocy papierowych – po każdym użyciu wymagają one minimum dwudniowej kwarantanny, podczas której nauczyciel zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem innych.
 • 5 Rodzice
 1. Do szkoły może przyjść osoba bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Rodzice proszeni są o pilne przekazanie do szkoły podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2
 • 6 Pozostali pracownicy szkoły
 1. Wszyscy pracownicy szkoły na terenie szkoły zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 2. Pracownicy Szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Pracownicy w kontaktach z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz przebywającymi na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 •  
 • 7 Zasady korzystania z sali gimnastycznej i terenu przy szkole
 1. Wszelkie przyrządy do zabaw na terenie rekreacyjnym przy szkole zostają czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z terenu przy szkole oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na terenie przy szkole mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 4. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły (np. wycieczek), innych niż:
  1. związane z udziałem w obowiązkowych zajęciach, udziałem dodatkowych zajęciach dydaktycznych lub
  2. rekreacyjnych wyjść na teren przyszkolny lub teren parku.
 5. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu terenie przy szkole lub w parku z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej.
 6. Wykorzystywane do zajęć przybory powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 7. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 8. Zabrania się korzystania z terenu przy szkole przez osoby trzecie.
 •  
 • 8 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 •  
 • 9 Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku
 1. Firma Cateringowa która dostarcza przygotowane posiłki do Szkoły Podstawowej ponosi odpowiedzialność za zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. Po przyjeździe do szkoły:
 4. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,
 5. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,
 6. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.
 7. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 8. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 9. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi.
 10. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
 11. Dopuszcza się spożywanie posiłków własnych przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 12. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 •  
 • 10 Kontakt z osobami trzecimi
 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: Strefa Rodzica) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.
 •  
 • 11 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 • Jeżeli rodzice (opiekunowie) dziecka zauważą niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych u siebie, nie mogą przychodzić do szkoły i należy wdrożyć § 12 „Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu”
 1. Jeżeli rodzice (opiekunowie) dziecka zauważą niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych swojego dziecka, nie mogą przyprowadzić dziecka do Szkoły, a o tym fakcie poinformować pracowników szkoły (nauczyciel /sekretariat/ dyrektor szkoły)
 2. O ewentualnym potwierdzonym zdiagnozowaniu infekcji wirusem COVID-19 u dziecka lub o objęciu go kwarantanną rodzice zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły (sekretariat).
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły (sekretariat), który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  Termometr, Rejestr pomiaru temperatury, klucze do pomieszczenia Izolatorium oraz jednorazowy strój ochronny dla osoby sprawującej opiekę znajdują się na portierni Szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub Sali.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 12 Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
 • W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji
 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor szkoły nadzoruje sytuację zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę – nauczyciela instrumentu głównego drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Nauczyciel przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi drogą mailową/elektroniczną i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online o ile wprowadzony jest w szkole tryb zdalny lub hybrydowy.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia nauczyciel instrumentu głównego informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.
 • 13 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 •  
 • 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
 • Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (po kontakcie z zarażonym infekcja dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wykonano badanie, a wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły musi stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Zgodnie z zaleceniami osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
 •  
 • 15 Zmiana nauki na tryb zdalny
 • Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb zdalny.
 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na zdalny.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 • organ prowadzący,
 • powiatowe służby sanitarne,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • rodziców,
 • uczniów.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia
 2. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły.
 3. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.
 • 16 Zmiana nauki na tryb hybrydowy
 • Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb hybrydowy w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie). Tryb hybrydowy polega na naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów wedle sporządzonego harmonogramu.
 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 • organ prowadzący,
 • powiatowe służby sanitarne,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • rodziców,
 • uczniów.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia
 2. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły.
 3. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.
 • 17 Przywrócenie trybu stacjonarnego
 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i /lub Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Nauczyciele bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 5. Nauczyciele uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.
 •  
 • 18 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Pracownicy szkoły zostali zapoznani z Regulaminem.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole, rodzicom regulamin został przekazany do zapoznania drogą elektroniczną.
 5. Do Regulaminu zostają dołączone uproszczone instrukcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.
 6. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, Centrum Edukacji Artystycznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.
 •  
 •  

Regulamin funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Oświatowego Edukacja w czasie epidemii, zawierający zasady i procedury bezpieczeństwa oparte na wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i GIS – w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Zasady i procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020r.

 

REGULAMIN ZAWIERA:

 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy
  § 2 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze Szkoły
  § 3 Organizacja i funkcjonowanie podczas oczekiwania na zajęcia i bezpośrednio po nich
  § 4 Nauczyciele
 • 5 Rodzice
 • 6 Pozostali pracownicy szkoły
 • 7 Zasady korzystania z sali gimnastycznej i terenu przy szkole
 • 8 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 • 9 Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku
 • 10 Kontakt z osobami trzecimi
 • 11 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 • 12 Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
 • 13 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
  § 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
 • 15 Zmiana nauki na tryb zdalny
  § 16 Zmiana nauki na tryb hybrydowy (mieszany)
 • 17 Przywrócenie trybu stacjonarnego
 • 18 Postanowienia końcowe
 • 1 Ogólne zasady organizacji pracy
 1. Szkoła wznawia funkcjonowanie  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. „Na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa przez wszystkich pracowników. Obowiązek ten dotyczy także uczniów w przestrzeniach wspólnych, takich jak: ciągi komunikacyjne (korytarze i klatki schodowe), szatnia, biblioteka oraz ubikacje,. Nie ma przeszkód, aby uczniowie korzystali z takiej formy zabezpieczenia także we wszystkich innych pomieszczeniach szkoły.”
 8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 11. Nauczyciele usuwają z sali w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń w tym klawiatury instrumentów muzycznych wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 12. Klawiatury pianin dezynfekowane są każdorazowo po zakończeniu lekcji z uczniem przez nauczyciela.
 13. Podczas zajęć indywidualnych z uczniem należy zachowywać możliwie bezpieczny dystans szczególnie podczas prezentowania sposobów rozwiązywania problemów wykonawczych.
 14. Podczas realizacji zajęć w których nie można zachować dystansu (rytmika, zespół instrumentalny, chór) – należy możliwie ograniczyć ćwiczenia i zadania kontaktowe.
 • 2 Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze Szkoły

 1. Do Szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. W celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku braku takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły uczniowie w miarę możliwości powinni być przyprowadzani na zajęcia o wyznaczonych godzinach. W razie oczekiwania dziecka na zajęcia w świetlicy stosuje się § 3.
 5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (oznaczonej STREFIE RODZICA), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
 9. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 • 3 Organizacja i funkcjonowanie podczas oczekiwania na zajęcia i bezpośrednio po nich
 1. Uczniowie oczekujący na zajęcia w szkole muzycznej przebywają w świetlicy szkolnej (z wyłączeniem sobót, kiedy przyprowadzani i odbierani są o wyznaczonych godzinach przez rodziców). Uczniowie Szkoły Muzycznej nie będący uczniami Szkoły Podstawowej TOE przyprowadzani są przez opiekunów na zajęcia na wyznaczoną godzinę i odbierani są przez opiekunów ze strefy rodzica bezpośrednio po nich.
 2. Prowadzona jest lista uczniów przebywających w świetlicy szkolnej (godziny, dzień tygodnia).
 3. Nauczyciele przekazują dyrektorowi harmonogram zajęć uczniów z informacją w jakim czasie i w której klasie uczeń ma zajęcia, oraz z jakiego miejsca na terenie szkoły odbierany jest uczeń i do dokąd (świetlica/strefa rodzica) przekazywany jest po zajęciach. Miejsce to, nauczyciel ustala w porozumieniu z rodzicami.
 4. Nauczyciel przed zajęciami odbiera, a po zajęciach odprowadza dziecko do świetlicy lub strefy rodzica (jeśli ustalono, że po zajęciach dziecko odbiera rodzic)
 5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 7. Uczeń grający na instrumencie dętym nie może udostępniać go innym uczniom.
 8. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do Szkoły zbędnych rzeczy i zabawek.
 9. Uczniowie którzy zapomnieli z domu własnych maseczek, pobierają jednorazowe maseczki z portierni Szkoły.
 • 4 Nauczyciele
 1. Nauczyciele szkoły na terenie szkoły zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 2. Nauczyciele w kontaktach z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz przebywającymi na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu.
 3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole.
 5. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed zajęciami, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 7. Nauczyciel zajęć grupowych organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela lub innego wskazanego nauczyciela bez zbędnego przemieszczania się po szkole.
 8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 9. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
 10. Podczas zajęć można korzystać tylko z pomocy sprzętów, które można dezynfekować, umyć, a jeśli z pomocy papierowych – po każdym użyciu wymagają one minimum dwudniowej kwarantanny, podczas której nauczyciel zabezpiecza przed przypadkowym kontaktem innych.
 • 5 Rodzice
 1. Do szkoły może przyjść osoba bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Rodzice proszeni są o pilne przekazanie do szkoły podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik Nr 2
 • 6 Pozostali pracownicy szkoły
 1. Wszyscy pracownicy szkoły na terenie szkoły zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 2. Pracownicy Szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 3. Pracownicy w kontaktach z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz przebywającymi na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 • 7 Zasady korzystania z sali gimnastycznej i terenu przy szkole
 1. Wszelkie przyrządy do zabaw na terenie rekreacyjnym przy szkole zostają czasowo wyłączony z użytkowania.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z terenu przy szkole oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na terenie przy szkole mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 4. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły (np. wycieczek), innych niż:
  1. związane z udziałem w obowiązkowych zajęciach, udziałem dodatkowych zajęciach dydaktycznych lub
  2. rekreacyjnych wyjść na teren przyszkolny lub teren parku.
 5. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu terenie przy szkole lub w parku z zachowaniem środków ostrożności sanitarnej.
 6. Wykorzystywane do zajęć przybory powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 7. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 8. Zabrania się korzystania z terenu przy szkole przez osoby trzecie.

 

 • 8 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 • 9 Zasady bezpiecznego przyjęcia cateringu i spożywania posiłku
 1. Firma Cateringowa która dostarcza przygotowane posiłki do Szkoły Podstawowej ponosi odpowiedzialność za zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Pracownik cateringu w czasie dostawy zabezpieczony jest przez firmę cateringową w środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. Po przyjeździe do szkoły:
 4. kierowca będący w rękawiczkach jednorazowych dezynfekuje ręce preparatem zamieszczonym w przedsionku szkoły i stawia pojemnik,
 5. pracownik obsługi zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę lub przyłbicę dezynfekuje preparatem dezynfekcyjnym pokrywę wierzchnią pojemnika do transportu,
 6. Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.
 7. Pracownik obsługi może nie przyjąć dostarczanego posiłku w razie jakichkolwiek wątpliwości lub braku zachowania zasad bezpieczeństwa ze strony cateringu.
 8. Posiłki wydaje pracownik obsługi.
 9. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika obsługi.
 10. Naczynia i sztućce zmywane są w zmywarce i wyparzane.
 11. Dopuszcza się spożywanie posiłków własnych przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 12. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 • 10 Kontakt z osobami trzecimi
 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: Strefa Rodzica) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 5. W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

 

 • 11 Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

Jeżeli rodzice (opiekunowie) dziecka zauważą niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych u siebie, nie mogą przychodzić do szkoły i należy wdrożyć § 12 „Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu”

 1. Jeżeli rodzice (opiekunowie) dziecka zauważą niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych swojego dziecka, nie mogą przyprowadzić dziecka do Szkoły, a o tym fakcie poinformować pracowników szkoły (nauczyciel /sekretariat/ dyrektor szkoły)
 2. O ewentualnym potwierdzonym zdiagnozowaniu infekcji wirusem COVID-19 u dziecka lub o objęciu go kwarantanną rodzice zobowiązani są poinformować dyrektora szkoły (sekretariat).
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły (sekretariat), który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  Termometr, Rejestr pomiaru temperatury, klucze do pomieszczenia Izolatorium oraz jednorazowy strój ochronny dla osoby sprawującej opiekę znajdują się na portierni Szkoły
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub Sali.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • 12 Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Dyrektor szkoły nadzoruje sytuację zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie aż do zakończenia sprawy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
 5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę – nauczyciela instrumentu głównego drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Nauczyciel przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji dyrektorowi drogą mailową/elektroniczną i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.
 7. Uczeń z objawami infekcji, jeśli pozwala mu na to stan zdrowia, bierze udział w lekcjach online o ile wprowadzony jest w szkole tryb zdalny lub hybrydowy.
 8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy drogą mailową lub telefonicznie.
 9. O fakcie wyzdrowienia nauczyciel instrumentu głównego informuje szkolnego koordynatora bezpieczeństwa.
 • 13 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 • 14 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (po kontakcie z zarażonym infekcja dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wykonano badanie, a wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły musi stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Zgodnie z zaleceniami osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

 • 15 Zmiana nauki na tryb zdalny

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb zdalny.

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na zdalny.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 • organ prowadzący,
 • powiatowe służby sanitarne,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • rodziców,
 • uczniów.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia
 2. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły.
 3. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.
 • 16 Zmiana nauki na tryb hybrydowy

Ze względu na bezpieczeństwo środowiska szkolnego dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania na tryb hybrydowy w wyniku zaistnienia następujących warunków (przy czym poniższe warunki nie muszą wystąpić jednocześnie). Tryb hybrydowy polega na naprzemiennej nauce w trybie zdalnym i stacjonarnym dla określonej grupy uczniów wedle sporządzonego harmonogramu.

 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie pozytywnej opinii lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podejmuje decyzję o zmianie trybu nauczania na hybrydowy.
 2. Dyrektor o swojej decyzji powiadamia:
 • organ prowadzący,
 • powiatowe służby sanitarne,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 • rodziców,
 • uczniów.
 1. Decyzja dyrektora ma formę pisemnego zarządzenia
 2. Decyzja publikowana jest bezzwłocznie na stronie internetowej szkoły.
 3. Pracownicy szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z w/w zarządzeniem.

 • 17 Przywrócenie trybu stacjonarnego
 1. O przywróceniu stacjonarnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące przywrócenia stacjonarnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i /lub Biuletynie Informacji Publicznej szkoły.
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
 4. Nauczyciele bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie przywrócenia stacjonarnego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
 5. Nauczyciele uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

 

 • 18 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin może być modyfikowany.
 3. Pracownicy szkoły zostali zapoznani z Regulaminem.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole, rodzicom regulamin został przekazany do zapoznania drogą elektroniczną.
 5. Do Regulaminu zostają dołączone uproszczone instrukcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły.
 6. O wszelkich zmianach w Regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, Centrum Edukacji Artystycznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.