REGULAMIN KURSU WOKALNO - INSTRUMENTALNEGO

 1. Kurs Instrumentalny jako placówka edukacyjna jest działaniem statutowym Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”
 2. Na podstawie Umowy, Towarzystwo Oświatowe „Edukacja” w Łodzi dokonuje na rzecz Ucznia świadczeń polegających na edukacji muzycznej, za które Uczeń uiszcza na rzecz Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” ustaloną wpłatę.
 3. Zajęcia odbywają się w wymiarze czasowym: 30, 45 minut. Są to zajęcia indywidualne.
 4. Jeśli placówka zapewnia materiały szkoleniowe, to Uczeń zobowiązany jest do zapłaty za nie w momencie ich otrzymania.
 5. Uczeń zobowiązany jest zaopatrzyć się we własnym zakresie w materiały szkoleniowe nierozprowadzane przez placówkę.
 6. Towarzystwo Oświatowe pobiera miesięczne opłaty za okres, w którym odbywają się zajęcia na Kursie Instrumentalnym – z wyłączeniem wrześnie i dwóch miesięcy wakacji.
 7. W/w comiesięczne wpłaty dokonywane są na rzecz Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” niezależnie od tego, czy Uczeń bierze udział w szkoleniu. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa jedynie w przypadku niewykonania szkolenia na Kursie Instrumentalnym z winy Towarzystwa Oświatowego „Edukacja”. Wysokość opłat ustalana jest na początku każdego roku szkolnego. Opłaty za zajęcia na Kursie Instrumentalnym są opłatami miesięcznymi pobieranymi od miesiąca, w którym Umowa została zawarta.
 8. Wysokość miesięcznej opłaty jest stała. Nie stosuje się opłat za pojedyncze lekcje.
 9. Szkoła zapewnia realizację zajęć w liczbie gwarantowanej, ustalanej na początku każdego roku szkolnego. Liczba zajęć jest zgodna z kalendarzem roku szkolnego, ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dni wolne od zajęć nie mają wpływu na wysokość opłaty miesięcznej.
 10. Opłaty należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący z góry (sposób płatności jest zapisany w Umowie). Placówka ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć przy nieterminowej płatności lub zaległości w płatnościach.
 11. Nieobecność Ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki w opłacie. W przypadku nieobecności Uczeń ma prawo do uczestnictwa w zajęciach zdalnych.
 12. Nieobecność nauczyciela skutkuje przeprowadzeniem zajęć w innym terminie dogodnym dla Ucznia lub w formie zdalnej. Może to nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Uczniem.
 13. Umowę zawiera się na czas danego roku szkolnego.
 14. Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 15. Placówka edukacyjna odpowiada za bezpieczeństwo Ucznia wyłącznie w czasie trwania zajęć lekcyjnych, w których Uczeń uczestniczy.

KILKA NAUKOWYCH FAKTÓW!

Badania prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumencie mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.

Cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.

Wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100 % rozumienie działań na ułamkach).

Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25 % większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.

Ciekawostką są wyniki badań z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66 % wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44 % przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych

Badania wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności.

 kontakt

Rekrutacja przeprowadzana jest w siedzibie szkoły przy ul. Inżynierskiej 2/4
Szczegółowe informacje będą udzielane w sekretariacie Szkoły

pod numerem telefonu 0-42 636 81 53

lub bezpośrednio u Dyrektora tel. 507 118 546

Pozdrawiam serdecznie ! Piotr Piotrowski – Dyrektor Szkoły Muzycznej T.O „Edukacja”